קבלו הצעת מחיר מהירה

אנא מלאו את הפרטים ונשלח אליכם את הצעת המחיר

תודה! ההצעה בדרך אליכם

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 • כללי

ברוכים הבאים לאתר "אקספרט", www.expert.co.il  של חברת אי 4 בי בע"מ המפעילה את האתר (להלן: "האתר" ו/או "החברה"). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, וכן למדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "תנאי השימוש"). תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד. 

 • השימוש באתר מותר לגילאי 18 ומעלה בלבד, והנך מצהיר כי גילך הינו 18 שנה לפחות.
 • תנאי השימוש חלים עליך ועל כל אדם אחר העושה שימוש מכל סוג שהוא באתר, ולרבות גלישה ו/או קריאה ו/או שימוש במידע ו/או השגת מידע ו/או שליחת מידע ו/או פרסום מידע, המלצה או תגובה ו/או כל שימוש אחר  (להלן: "המשתמש"), בין אם יצרת קשר עם האתר ובין אם לאו. 
 • תנאי השימוש מסדירים את היחסים בינך לבין החברה ומהווים הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין החברה. הנך מאשר שמעצם השימוש באתר על-ידך, בכל דרך שהיא, לרבות, אך לא רק, כניסה לאתר, מעבר בין דפיו, קריאת תוכן, מענה על שאלות, הוספת תגובה, שליחת מידע מכל סוג שהוא, מהווה קיבול מצדך של תנאי השימוש, והסכמתך לכל האמור בהם.
 • במקרה של הפרת איזה מתנאי השימוש ו/או התנהלות בלתי הולמת מצדך כלפי האתר ו/או מכל סיבה אחרת שלדעת החברה מצדיקה זאת, מוקנית לחברה הזכות לחסום את גישתך לאתר בכל עת וללא כל הסבר, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • תנאי השימוש מתווספים לכל הוראה מחייבת אחרת המצויה באתר ו/או בהתקשרות בינך לבין החברה, אם וכלל שקיימת. 

 • תוכן האתר

 • האתר כולל מידע, תכנים בתחום העסקים עבור עסקים (B2B) המוצגים לצורך רכישת ידע אישי, אך אין להסתמך על מידע, תכנים והמלצות אלו כתחליף לבדיקה מקצועית בהתאם להמלצת איש מקצוע.
 • האתר אינו אחראי לעצם קבלת מוצר ו/או שירות כלשהו מצד מי מן הספקים אשר מופיעים בו ולא לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות שניתנים מטעם ספקים המופיעים באתר.

 • רישום לאתר

 • האתר נועד לשימוש אישי-פרטי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי או כל שימוש אחר החורג משימוש אישי גרידא.
 • על מנת לפרסם באתר המלצה ו/או תגובה עליך להירשם לאתר ולאשר את טופס ההתחייבות אשר יוצג בפניך. בעת הרישום לאתר תצטרך למלא טופס מקוון הכולל את שמך, כתובת דוא"ל עדכנית ופעילה וסיסמא. כתובת הדוא"ל תהווה את שם המשתמש שלך. חל איסור על אספקת כתובת דוא"ל שאינה קיימת, שאינה נכונה או שאינה שלך, להתחזות לאדם או לגוף אחר, או להטעות בדרך אחרת. שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה, והנך מתחייב לשמור על סודיותם ולא לאפשר לשום אדם אחר להשתמש בהם.
 • על מנת להעלות המלצה ו/או תגובה לאתר עליך להיכנס לאתר באמצעות הקשת שם המשתמש והסיסמא, ולהתחייב בטופס מתאים שיוצג בפניך. אין ברישום לאתר כדי לחייב את האתר לפרסם תגובה ו/או להקנות לך זכות אחרת כלשהי כלפי האתר.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את סדרי הרישום לאתר, לרבות להוסיף להם דרישות או תנאים ולרבות לבטלם לחלוטין, הכול- על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 • במסגרת השימוש באתר תוכל לקרוא את התוכן המצוי, להוסיף תגובה ודירוג על ספק ממנו קיבלת מוצר ו/או שירות. במידה ותבחר להעלות תגובה ו/או להשיב על שאלון, הרי שהאחריות המלאה והבלעדית למילוי השאלון הינה שלך. מדיניות הפרטיות של האתר יחולו על כל המידע שתכלול בתשובות לשאלון וכן על  כל תגובה שתעלה לאתר.

 • אחריות

 • האתר כולל מידע, תכנים, המלצות ופרסומים שמקורם בגורמים שונים הניתנים כמות שהם (להלן: "התוכן"). מקור התוכן יכול להיות מהאתר עצמו או מגורמים אחרים העושים שימוש באתר, ובכלל זה עסקים שלהם כרטיס עסק באתר, משתמשים המעלים תכנים לאתר ומפרסמים למיניהם. המידע והתוכן הכלולים באתר מוצעים למשתמש כמות שהם. האתר אינו מתחייב כי התוכן הינו מדויק או עדכני, ולא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנכונות התוכן ו/או לאיכותו ו/או לדיוקו ו/או לליקויים ו/או לטעויות מכל סוג שהוא בתוכן, לרבות כזה שמקורו באתר.
 • השימוש באתר ובתוכן הכלול בו הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד, ואינו מהווה, בשום מקרה, ייעוץ, הכוונה או המלצה מצד האתר. 
 • התגובות וההמלצות משקפות את דעתם של הכותבים בלבד ואין להסתמך עליהם בשום צורה או דרך. האתר אינו מתחייב לנכונות ההמלצות ו/או מהימנות התגובות כולן או חלקן. ההמלצות והתגובות עשויות להיות חלקיות בלבד והן תמיד סובייקטיביות. הבחירה בספק כתוצאה מהאמור בתגובות ובהמלצות הינה באחריותך  בלבד. עליך לערוך בדיקות עצמאיות משלך לבדיקת רמת ואיכות הספק אליו אתה פונה.  
 • האתר אינו מתחייב לפעול באופן סדיר וללא הפסקות או הפרעות כלשהן, תהא הסיבה להן אשר תהא, ו/או להיות חסין מפני גישה בלתי חוקית. 
 • בשום מקרה האתר לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, לרבות ממוני או בלתי ממוני, שייגרם לך עקב שימוש באתר ו/או בתוכן ו/או תקלות באתר ו/או פנייה לספק המופיע באתר ו/או בגין השימוש בכל מידע שתבחר מרצונך לשלוח אל האתר ו/או לפרסמו באתר.   

 • עריכת שינויים באתר

 • האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את התוכן, כולו או מקצתו, מבנהו, מראהו, עיצובו וכל פרט אחר הקשור בו, לרבות את זמינות השירותים והתוכן המצויים באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא כל צורך להודיע  על כך מראש.  
 • האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך לפי ראות עיניו, כל תוכן, כולו ו/או חלקו, בין תוכן שהעלו עסקים ו/או משתמשים ובין כל תוכן של האתר עצמו, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי, ולרבות לדרוש תשלום עבור שירותים כלשהם וכל החלטה אחרת הנוגעת לפעילות האתר ואופי השירותים המוצעים בו. 
 • הנך מאשר כי לא תהיה לא כל טענה ו/או דרישה בגין כל שינוי באתר ו/או בתוכנו.

 • העלאת תוכן לאתר

 • אם וככל שתעלה לאתר מידע או תוכן מכל סוג, לרבות תגובות ו/או המלצות ו/או תמונות ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר, הנך מתחייב שלא להעלות תוכן העלול להפר התחייבות כלשהי ו/או להפר זכות כלשהי ו/או לאיים ו/או להוציא דיבה ו/או להפר זכות יוצרים או קניין רוחני אחר ו/או לפגוע בפרטיות של אדם ו/או להיות בלתי חוקי באופן כלשהו, ולרבות: תוכן בעל אופי גזעני או מפלה; תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או לפגוע באדם כלשהו בגין מוצאו, מינו, אמונתו, דתו או מראהו ;כל תוכן המתייחס לאנשים פרטיים מבלי שנתנו הסכמתם לכך; תוכן מטעה או שאינו אמת; תוכן המכוון לסחוט ספק במטרה לקבל פיצוי או טובת הנאה אחרת. 
 • הנך  מתחייב שלא להונות ו/או להטעות את האתר בתגובות ו/או בהמלצות שאתה שולח ו/או מעלה לאתר, ובכלל זה הנך מתחייב שלא לשלוח ו/או להעלות תגובות ו/או המלצות שאינן מתארות חוויות אישיות שלך, וכן שלא לשלוח ו/או להעלות את אותה תגובה ו/או המלצה יותר מפעם אחת (ולרבות תוך שינוי נוסח).
 • הנך  האחראי המלא והבלעדי לכל תוכן שתפרסם באתר ותישא בעצמך ולבדך באחריות המלאה לכל תוכן שתפרסם באתר ולהשלכות של תוכן זה על זכויות צדדים שלישיים.
 •  הנך מאשר כי ידוע לך שלאתר שמורה הזכות המלאה והמוחלטת לערוך תיקונים ו/או שינויים כלשהם בתוכן שתפרסם ו/או תשלח אל האתר ו/או שברצונך לפרסם באתר, ובכלל זה להחליט שלא לאפשר פרסום תוכן כלשהו ו/או להסיר תוכן שפורסם, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. משמעות המונח "תוכן", לרבות תגובות.
 • ידוע לך והנך מאשר כי האתר יהיה רשאי לדרוש ממך מידע נוסף כתנאי לפרסום תגובה, וזאת על-פי שיקול דעת האתר. בין היתר,  האתר יהיה זכאי לדרוש את שמך המלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון ואסמכתא לקשר עם הספ' אליו מתייחסת התגובה וכן כל פרט או נתון אחר. מסירת מידע נוסף כאמור אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת מידע זה, לא יפרסם האתר את התגובה (זאת מבלי לגרוע מזכות האתר שלא לפרסם את התגובה גם מבלי לבקש מידע נוסף כלשהו).  
 • הנך מתחייב לפצות את האתר בגין כל נזק, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות, שיגרמו לחברה בגין טענות של צד שלישי בקשר לתוכן שהעלית לאתר. 

 • קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות ומחירים מומלצים

 • האתר לא יהיה אחראי לכל פניה ו/או התקשרות ו/או כל עניין הקשור לקשר שבינך לבין ספק המופיע באתר, אם וככל שיווצר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין לראות באתר כמי שממליץ או מעודד פניה לספק ו/או לשירות מספק שפרטיו מופיעים באתר.  
 • האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צד שלישי כלשהו (להלן: "אתרי צד שלישי"). אין לראות בקישורים אלו המלצה לשימוש בהם. האתר לא יהיה אחראי לתוכן הקיים באתרי צד שלישי ו/או למדיניות הפרטיות שלהם ו/או למהימנות המידע המתפרסם בהם ו/או לכל נושא אחר הקשור לאתרי צד שלישי.
 • האתר יהיה רשאי לכלול באתר פרסומות ומידע מסחרי מכל סוג שהוא, וזאת במועדים ובהיקף שייראה לו מתאים ונכון על-פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, האתר יהיה רשאי להתיר לצדדים שלישיים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי כאמור, וזאת בתנאים שהאתר ימצא לנכון, ולרבות פרסומות הכוללות קישור אל אתר של צד שלישי. אין לראות בפרסומות המופיעות באתר כאמור (אם וככל) המלצה או עידוד לרכוש מוצר ו/או שירות כלשהו. האתר לא יהיה אחראי לרכישה של מוצר ו/או שירות באמצעות הפרסומות כאמור ו/או לכל עניין הקשור לשימוש שתעשה באתרי  צד שלישי. 
 • האתר אינו צד לשום עסקה בינך לבין גורמים כלשהם המפורסמים באתר.

 • קניין רוחני וזכויות יוצרים

 • כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני הגלומות באתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה בתוכנו, כולו ו/או חלקו, בעיצובו, בגרפיקה, באלמנטים, בלוגואים ובסימני המסחר ובכל אלמנט אחר המהווה יצירה או זכות קניין רוחני, הינם בבעלותו הבלעדית של האתר. 
 • חל איסור לעשות שימוש כלשהו בתוכן כלשהו ו/או בזכות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של האתר, ובכלל זה חל איסור להפעיל, במישרין או בעקיפין, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.  
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם וככל שתעלה לאתר תוכן שזכויות היוצרים בו הינן בבעלותך, הרי שהעלאת התוכן לאתר, כמוהו כמתן זכות בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת בזמן או במקום מצידך לאתר ו/או למי מטעמו, לעשות שימוש חופשי ובלתי מוגבל בתוכן זה, ללא תשלום כלשהו, ותוך ויתור על זכותך המוסרית, ומבלי שתהיה לך כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. 
 • אין באמור לעיל כדי לגבש התחייבות מצד האתר לאפשר לך להעלות תוכן כלשהו.

 • כללי

 • האתר רשאי מפעם לפעם לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש ולרבות את מדיניות הפרטיות. אם וככל שייעשה שינוי מהותי בתנאי השימוש כאמור, האתר ימסור עדכון על כך על ידי פרסום הודעה בעמוד הבית של האתר. כל שימוש באתר לאחר עדכון התנאים יחשב כהסכמה מצדך לתנאים החדשים.
 • החברה זכאית למכור את זכויותיה באתר, כולן או חלקן, ולעשות כל עסקה בקשר לאתר בלא צורך בקבלת הסכמתך, ומבלי שתהיה לך כל טענה או דרישה בגין כך. כמו כן, זכאית החברה להסב הסכם זה לכל צד שלישי.

 • דין חל וסמכות שיפוט

 • על השימוש באתר ותנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר ו/או הנוגע לתנאי שימוש אלו, יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

מדיניות הפרטיות של האתר

 • מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 • אינך חייב להשתמש באתר אך שימושך באתר מהווה הסכמה מצדך כי האתר יאסוף, ישמור וישתמש במידע הנוגע לשימוש שלך באתר (להלן: "נתוני הגלישה"). 
 • הנך מאשר כי ידוע לך שנתוני הגלישה נאספים ונשמרים באופן אוטומטי במאגר המידע של האתר במהלך שימושך באתר. איסוף נתוני הגלישה ושמירתו ייעשו על-פי בחירת האתר בעזרת "עוגיות" (cookies)  ו/או באמצעות איסוף של הקלקות (Hits) ו/או בכל אמצעי חוקי אחר, קיים או עתידי, על פי בחירת האתר. 
 • נתוני הגלישה כוללים, בין היתר, מידע שעניינו סוג הדפדפן איתו גלשת, כתובת ה- IP שלך, כתובת URL, מיקומך הגיאוגרפי, שעות ומשך השימוש, היסטוריית השימוש, איזה מידע חיפשת, באיזה דפי ספק עיינת, באיזה מידע ותוכן עיינת ובמשך כמה זמן, מאיזה אתרים הגעת לאתר ולאיזה אתרים גלשת מהאתר, על איזה קישורים לחצת, איזה טפסים שלחת וכל נתון גלישה אחר הקשור בשימוש באתר. 
 • הנך מסכים כי החברה תשמור את נתוני הגלישה ללא מגבלת זמן ותעשה שימוש בנתוני הגלישה, כולם או חלקם, על-פי בחירתה, שימוש לצורך שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר בכל דרך שהאתר יימצא לנכון, ולרבות לצורך פניה אישית מהאתר אליך, לצורך הצגת תוצאות ותוכן ספציפיים הרלוונטיים לדעת האתר לגביך, לצורך התאמת הפרסומת המוצגות לך באתר, לצורך התאמת המוצרים והשירותים המוצעים לך באתר וולצורך כל פעולה אחרת שעשויה לשפר ולייעל את חווית הגלישה באתר, על-פי שיקול דעת החברה;  
 • האתר מאפשר לך לשתף את האתר במידע אישי אודותייך וכל מידע אישי או רפואי רגיש אחר אשר תבחר לשתף בו את האתר (להלן: "מידע אישי").  
 • הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שלא חלה עלייך כל חובה לחשוף ולשלוח אל האתר מידע אישי כלשהו, אך במידה ותבחר לעשות כן ותשלח אל האתר מידע כאמור, הדבר יהווה הסכמה מצדך לשמירת המידע במאגר המידע של האתר, ולשימוש בו כמפורט בהמשך. הסכמתך זו חלה לגבי כל מידע אישי שתבחר לשלוח אל האתר, יהא אופיו אשר יהא, ובכל דרך שבה תבחר לשלוח אותו, ולרבות, אך לא רק, באמצעות טפסים ושאלונים המצויים באתר, והמאפשרים לך להשיב על שאלות תוך חשיפת מידע אישי ולשלוח מידע אישי זה אל האתר. מובהר כי הסכמתך לאפשר לחברה לשמור מידע אישי ולהשתמש בו, חלה גם לגבי מידע אישי שהאתר יישלח אליך בעקבות שליחת מידע כאמור מצדך אל האתר, ובכלל זה תשובות של ספקים אליך.  
 • הנך מסכים כי החברה תשמור את המידע האישי ללא מגבלת זמן, ותעביר אותו, כולו או חלקו, אל ספקים ו/או נותני שירותים וזאת על מנת שיוכלו לשקול מתן הצעות עבורך.
 • כמו כן ובנוסף, החברה תהיה זכאית לעשות שימוש במידע האישי לצורך: יצירת קשר ו/או תיווך בינך לבין ספקים מתאימים לדעת האתר, ולרבות חברות וארגונים הנותנים שירותים. לצורך מתן מענה על שאלות מצדכם לאתר; לצורך פניה יזומה אליכם על ידי האתר או צד שלישי בהצעה לשירותם ומוצרים; וכן לצורך כל אחד מהשימושים האחרים המותרים כנזכר לעיל, בקשר לשימוש במידע שעניינו נתוני הגלישה שלך.  
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להעביר את נתוני הגלישה והמידע האישי שלכם לצדדים שלישיים, בהיקף שייקבע, בכל אחד מהמקרים הבאים: ניתן צו שיפוטי המורה על מסירת מידע כאמור; במקרה של מחלוקת משפטית שהחברה או אתה הינם צד לה, אשר יוצרת לחברה או לך צורך משפטי בחשיפת מידע כאמור; במסגרת מו"מ ו/או עסקה עם צד שלישי, שעניינה מכירת החברה, מיזוגה, השקעה בה וכל עסקה אחרת כיוצ"ב, ואשר כרוכה בבדיקת שווי החברה ו/או שווי איזה מזכויותיה או נכסיה, ובכפוף להמשך השמירה על מדיניות פרטיות זו; 
 • הנך מסכים לקבל מהחברה מדי פעם דוא"ל הכולל תכנים בנושאים שבהם האתר עוסק וכן חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות הקשורות באתר.  אם אין ברצונך להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, הוא יכול להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. 
 • האתר מחובר לרשת האינטרנט העולמית ונוקט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע ומניעת חדירות בלתי מורשות. ואולם, האתר אינו יכול לאבטח את האתר באופן מושלם מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים במידע המצוי באתר. ידוע לך שאין בידי החברה להבטיח ביטחון מוחלט על אבטחת המידע ולכן אין החברה מתחייבת שהמידע האישי ונתוני הגלישה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.  
 • החברה לא תהיה אחראית לאבטחת המידע האישי אצל צדדים שלישיים אליהם מסרה את המידע על-פי הסכמתך לעיל.
 • הנך מאשר שידוע לך כי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך זכאי לעיין בעצמך או על ידי מי שהורשה בכתב מטעמך במידע שהחברה שומרת אודותיך, וכי הנך זכאי לפנות אל החברה ולבקש לתקן מידע שגוי ככל שתמצא כזה, לעדכנו וכן למחוק את כל המידע האישי. מובהר כי לא יימחק ולא ישונה מידע הנוגע לתיעוד פעולותיך באתר, אך לא ייעשה כל שימוש במידע זה. את הפנייה בבקשות לתיקון או מחיקת המידע עליך לבצע באחד מאמצעי הקשר הבאים: דוא"ל [email protected]; דואר רשום אל דרך ההגנה 7, אור יהודה (מתחם at-work);
 • האתר רשאי מפעם לפעם לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות. אם וככל שייעשה שינוי מהותי במדיניות הפרטיות, האתר ימסור עדכון על כך על ידי פרסום הודעה בעמוד הבית של האתר. כל שימוש באתר לאחר עדכון התנאים יחשב כהסכמה מצדך לתנאים החדשים.

 • דין חל וסמכות שיפוט

 • על השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר ו/או הנוגע למדיניות הפרטיות של האתר יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.